Sezour bann zanfan ek animater Atelie di Savwar dan lotel Club Med Pointe Aux Canonniers

Tousa finn koumans kan Club Med ti donn lasans bann zanfan fer bann sesion sportif dan lotel-la-mem. De group, aktivite ladans ek aktivite tir-a-lark akonpanie par Mis Manishka pou sesion ladans ek Mis Rebecca pou sesion Tir-a-lark ti konserne. Nou ena set zanfan ki partisip dan aktivite dans dan club med toule mardi avek enn profeser ladans profesionel, Mr Stephen Bongarson. Pandan sa long period-la, zanfan finn motive ek finn montre Club Med ki zot ena potansiel ek gras a sa, Club Med pou rekonpans zanfan, finn ofer sa bann zanfan la enn sezour
Siper nouvel, preparasion fisik ek mantal pou nou animater ek osi bann zanfan, parski avek sa set zanfan-la, nou ti bizin ena set ankadran pou akonpayn zot dan sa sezour-la. Finn ena kordinasion, renion, diskision, partaz lide, gro-gro planning pou ki tou pas bien sa bann zour-la.
Nou tou ti pe atann sa bann zour-la vini avek enn gran pasians. Animater ek zanfan ti fini koumans prepar zot depi bien bien lontan a sa.
Mardi le 25 out, paran ek responsab vinn kit zot zanfan. Ti ena exsitasion ek kontman pou ki nou demar sa parkour-a andeor lavi lakaz ek lekol. Nou kit lakour lekol ek ariv laba 2er. Bann-la resevwar nou avek enn zoli lakey sa zour-la.
Relax apre enn ti mama nou al dezene, pa kone kot pou koumanse, telman ti ena, zanfan gagn sok. Pa ti atan sa kalite servis-la.
Premie zour nou relax, promene, manze bwar ek tanto dine, mardi sware 45, merkredi sware all white ek zedi sware kaki, zanfan ek animater ti abiy dapre bann tem ti done. Ti telman zoli nou tou ansam. Nou finn asiste bann spektak ek apre danse ansam avek bann lekip animasion. Tro zoli sa plas-la, zanfan dir kouma dir nou dan paradi. Seki ti interesan seki nou tou ansam-ansam pe fer bann aktivite, gramatin leve 7er, degaze prepare pou al pran ti dezene pou ki apre nou profit bann aktivite ki osi ti ofer nou. Nou’nn fer Aquagym, crazy at the pool, tir-a-lark, kayak, tennis, volleyball, petang ek osi zot aktivite ladans ki ti planifie toulezour,
Manze, bwar ek aktivite ti diferan sak fwa. Lanbians ti siper top. Zanfan ek animater ansam inn gagn lasans profit maximum posib sa bann zour-la.
Dernie sware, nou bann zanfan finn partisip dan spektak kot zot finn donn zot maximum ek finn danse devan tou dimounn ki ti laba avek enn lenerzi extraordiner. Zoli prezantasion ki finn les nou, bann animater emi par sa spektak ki zanfan finn donn nou sa ler-la.
Ti enn sezour extra siper kot nou finn partaz bann zour extraordiner ek finn kre bann lien bien for avek bann zanfan-la. Mersi a Club Med pou sa.

Mersi
Manishka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code