Sorti edikatif dan kad 50em laniverser lindepandans nou pei Swami Vivekananda Pailles

Vandredi 09 Mars 2018 alor ki ti ena expozision dan Pailles, animater ADS finn desid pou amenn zanfan fer enn vizit.
Zanfan ads finn profit lokazion pou fer enn gran dekouvert lor Moris dan kad 50 tiem laniverser lindepandans nou pei.

Presentation1 ads 1

Bann zanfan finn bien kontan kan finn dir pou al laba. Ti ena deza bokou
piblisite ki ti pe fer otour sa expozision la depi bann media

Presentation2 ads 2

Nou premie dekouvert ti lor bann lakaz lontan, kouma zot ti ete e azordi zour dan ki kalite lakaz dimounn pe viv. Finn amenn enn reflexsion apartir la.
Amezir nou avanse finn trouv ros kari ki finn expoze ek zanfan finn mem touse, roul baba lor ros. Ti enn plezir pou bann zanfan trouv sa bann lobze ki ti expoze laba .

Presentation6 ads 6

Lot kote ti ena enn kwin skilptir lor melon. Zanfan finn rest lontan an
obzervasion. Zot ti bien trankil.Enn ti pasaz dan kwin lektir finn interes bann zanfan. Tou bann zistwar ‘tikoulou’.

Ti gayn ousi lokazion pou retrouv bann zwe lontan, nou bann zanfan finn bien zwe lamarel.
Nou finn pas enn zourne formidab, finn kas poz avek enn vie fakter ki ti la ansam avek so bisiklet. Finn zwe serpan zean. Finn gagn bann magazinn an kado, bokou ti gato kouma napolitenn, gato maniok, gato papay, poudinn may, miam. Ti bien bon tousa bann ti gato lontan la.

Presentation10 ads 10

Nou finn kit lexpozision avek inpe sagrin kan pe retourne, telman ti ena pou gete, pou dekouver, telman ti zoli.

Presentation8 ads 8

VIV NOU LIL MORIS ! GARD NOU BANN KILTIR ! GARD NOU BANN SAVER

Animater ADS: Rebecca Perianen DAT:02.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code