Sorti pedagozi 2018, premie trimes.

Planifikasion sorti pedagozik dan kad abolision esklavaz pou zanfan dan Atelie Di Savwar.
Depar apartir Biro Le Morne Heritage kot ti ena gid pou esplike kouma sa pou deroule. Larout esklav avek 12 zanfan laz 10 ansa 16an,avek stazier Medin ek Animater
Nou finn ena plezir pou get expozision foto avek zoli explikasion depi gid, an plis tradiksion pou stazier. Finn resevwar liv ek panfle ki finn fasilit nou parkour. Partaz enn ti zi pou demar Balad dan vilaz le Morne, tou abitan , bien akeyan. Souriant e zanti, zanfan bien eksite , pa ti fasil, woah waoh enn long larout me bann dekouver finn egiz nou kiryozite.
Visit bor lamer, dekouver lil o fourno, debarkader, sant-sante lor lari an fil indienn. Lor lakot larivyer nwar…..alalila…
Nou koul dan enn ti sime inpe labou long long lerb, nou ti retrouv nou ant lamer ek montagn,n ou dekouver gro gro krab, simitier esklav kot finn fer lafouy arkeolozi, lezo imin ki pei zot sorti, plas kot esklav amize, bwar tilanbik, fer sega aswar, ek lanplasman enn laboutik kot tou kalite marsandiz ti pe esanze. Trou chenilles, akoz ti ena boukou barbara samem ki esklav ti apel seni. Anfin depi la li posib pou trouv lakrwa lor plato Montagn LeMorne. Antuka finn aprann boukou.

Presentation1 le morne 1
Gid la dir nou lor lake Moris, dapre Mapping. Lanatir finn kontenir tou zanfan , lespas imans, ena finn tir soulie mars pieni, ek so moutik. Enn konportman rien a dir.

Presentation2 le morne 2
Ziska kiosk kot lantre pou grimp Montagn Le Morne nou finn dezene, partaz zi, tir foto enn ti poz 30 minit , pran sime retour. Ouf tou zanfan pe soufle, ziska grann rout kot laplenn foutborl pou atann bis. Kas badamie, kas zamalak an-atandan bis vini. Erezman landime ti enn konze pou repoze.

Anne-Marie Joly
Zedi 15 Fevriye 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code