Sorti pedagozi e lwazir Outreach Camp Le Vieux ek Bambous

Pou terminn lane 2020 lor enn bon not, ti pran desizion pou fer enn bon ending dan sa 2 landrwa la.
Ti ena 4 zanfan depi Outreach Camp Le Vieux ki nou finn al atann kot sant, ti ena 1 zanfan pa’nn prezan akoz lekzame PSAC ek apre inn pran 3 zanfan depi Bambous, pre sant zenes.
Enn sel kou gro lapli finn gat nou plan pou al vizit bann moniman lor esklavaz e lamer Le Morne.
Ala ki manier nou finn aterir lamer Lapreneuse.
La ti ena enn kiosk ki’nn permet zanfan res alabri, gard nou bann efe personel.
Erezman lapli ti finn arete. Tou zanfan finn bien kontan pou naze e ena ti pe zwe lor laplaz avek zot zouzou laplaz, aranz sato disab.
Apre ti ena dezene, zi, deser fri ki zanfan finn bien apresie ek ti pe koz koze.
Nou finn permet enn ti lamars kestion gagn soley pou fer lekor ek seve sek.


ADS Anne-Marie
8 Desam 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code