Sorti Pedagozik Nursery Kids r Kids 04.12.15

Nou finn bien prepare pou nou dernie sorti sa lane avek bann zanfan dan gardri kids r kids ki trouv dan prizon Beau Basin.
Bann zanfan ti bien kontan e ti pe atann sa sorti la avek inpasians.
Nou finn kit Beau Bassin ver 9.15. Ti ena 8 zanfan prezan. Nou finn gagn lokazion al vizit Experimental Station, Albion akot bann zanfan inn dekouver diferan tip zanimo, kanar, kabri ek koson. Ena ki ti bien inpresione e ena ki ti inpe per. Premie fwa zot pe trouv bann zanimo kouma koson depre.
Apre sa nou finn al fer enn ti letour dan zardin devey vi ki nou ti dan Albion e laba dan zardin nou bann ti kamarad dan ced albion maternel ek gardi ki ti pe fer zot fet fin dane. Bann zanfan kids r kids inn al rezwenn zot e zot finn prezant enn ti sante. Zot finn bien kontan e osi sa inn sirprann zot ki ti ena otan dimounn dan zardin. Dabitid kan zot vini pa ena sa kantite dimounn la me sa inn bien fer zot plezir.
Meyer moman ek plas prefere bann zanfan, laplaz..nou finn al terminn nou ti lazourne par al dezene laplaz Flic en Flac e fer bann aktivite ek bann zanfan e osi fer zot naze inpe.
Kan pe retourne dan bis, bann zanfan inn telma amize ek fatigue ki zot finn fer enn gro somey dan bis, lekontrer ki kan nou ti pe vini gramatin kot zot inn sante pandan toutlong traze.
Sa dernie ti sorti la mo sir pou rest enn zoli souvenir pou bann zanfan.
Esthel

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code