Sorti Preyouth-12/11/15

Koma sak trimes, bann zenn ki form parti enn ti lekip ki apel ‘Pre-Youth’ ti fer enn sorti pedagozik/lwazir. Sa fwa la ansam avek zot bann responsab, ti desid pou al fer enn ti parti lapes. Pou sanz inpe ar lamer, finn desid pou al lapes dan enn kad diferan;La Ferme. Pou ki sakenn santi ki li ena enn responsabilite e bizin inplike dan sa aktivite la, sakenn ti bizin amen so ti kan a pes e so la bouet. Lazourne inn bien demare parski sakenn inn respekte seki inn demande e inn amen zot materiel.Patians!Se enn zafer ki bon nonb dant nou pena e sirtou bann zanfan. E se seki finn arive kan bann zenn inn komans lapes me zot pa ti pe gagn mem enn ti pwason o komansman. Sertin ti desi, lezot ti agase ou mem inpe tris.Pa bizin fer enn desin; ena ti pe dir ‘nou al lakaz,bann pwason pa fin zordi’ ou ena dan enn manier bien komik ti pe dir ‘miss ou kone mo soy zordi’.Me avek inpe lankourazman, zot inn arive atan e pran patians.Avek inpe letan e bann ti grognman zot inn komans gagn pwason.Agasman ou koler inn sed plas a fierte e boukou lazwa finalman. Sakenn ti pe atan pou al montre zot fami ki kantite pwason zot inn lapes . Si ena enn leson ki sak zanfan inn tire a lafin sa zourne la se bien ki patians touzour aport so fri.

Preyouth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code