Sorti rezidans

Le 21 ziliet finn ena dernie sorti rezidansiel. Avek partisipasion e korperasion tou bann ankadran, finn organiz enn sorti ki pou res memorab e bien for pou zot tou. Bann zenn finn al dan bann landrwa kouma Sofie Nature Walk e Alexandra Fall kot zame zot finn met lipie oparavan. Zot finn bien kontan pou dekouver lanatir e apresie so bote. Finn ena bann esanz bann konesans kot sa finn kre enn bon lanbians. Apre sa zoli lexperyans-la, finn al lamer Omorn kot finn dezene ansam, finn fer bann bon partaz, bann zenn inn bien naze e zwe futbal. Ti ena lepanwisman dan zot tou e osi enn ti tristes paski pa pou ena ankor sorti rezidans kouma ti abitie organize dan sak vakans lekol. Bann zenn e bann ankadran finn bien profite e kontan zot lazourne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code