SORTI ZANFAN LEKOL SPESIALIZE TERRE DE PAIX

Vandredi le premie Zin, bann zelev ‘la fondation pour l’enfance special needs’ finn gagn lasans gagn enn visit ofer par enn stazier Manon ki finn fer enn staz de mwa dan striktir Atelie di Savwar.
Sa zour-la tou zanfan ti a-ler ek zoli dan zot uniform parski zot ti pe atann sa zour-la avek inpatsians. Ankadre par bann animater ek de paran, nou finn kit lekol 10er.
Anrout ver Odysseo ti ena enn zoli lanbians dan bis lor bann son sega ravann e partaz bann ti gato ant kamarad.
Kan finn arriv laba nou finn gagn enn zoli lakey ek explikasion depi enn staff ki finn donn nou bann konsign kouma bizin konport nou andan, pou bienet bann espes marin.
Andan bann regar, portab ti fixe ek emerveye devan laport dan sa lanvironnman-la. Zanfan finn bien respekte tou intriksion ek inn pas enn bon moman.
Bann zanfan finn gagn enn zoli ti sak an-souvenir ek sa inn fer zot bien plezir.
Nou’nn kit laba 12er30, direkion laplaz ‘Trou aux Biches’ pou dezene. Bann zanfan inn zwe, naze ek sante. Ti enn lazourne memorab pou bann zanfan ek nou remersie Manon ek so fami ki finn fer sa don-la a anou bann zanfan.


Prisca
ANIMATER
04.07.23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code