Sorti zanfan, paran avek animater

Ti enn premie vandredi dan mwa zilie. Atelie Di Savwar finn organiz sorti paran, zanfan e animater. Plan-di-zour: vizit dan mize nasional Mahebourg e laplaz Blue Bay.

Bann paran e zanfan finn koumans arive depi 08:30 akot finn servi zot ti-dezene.
09:15 finn fer enn lasanble spesial kot finn reini tou bann paran, zanfan e animater an-serk e finn fer enn ti lexersis akey: tou paran, zanfan e animater marse e ser lame tou seki prezan. Sa ti lexersis la finn bien detann latmosfer.
Par laswit, zot tou finn mont dan bis: direksion Mahebourg.
Laeropor Plezans ti lor nou larout, alor nou finn aret bis e nou tou finn asiste laterisaz enn avion. Apresa nou finn kontign nou sime ziska mize nasional Mahebourg. Bann zanfan finn fasine par bann diferan obze antikite ki zot finn trouve. Parmi bann zafer ki ti expoze ti ena; bann ansien map Lil Moris ek rezion dan Losean Indien, bann tablo depi lepok kolonial. Ti ena model bann bato ki ti servi dan bann batay kolonial, bann foto, bann zanimo anpaye kouma dodo, soliter e serf, bann koyn, e boukou lezot zafer ankor.
Apre ki nou finn vizit mize, nou repran larout, sannfwa la, direksion laplaz Blue Bay akot finn fer enn ti rankont avek bann paran e responsab pou fer bann kominikasion ek donn laparol bann paran. Apre sa rankont la, nou tou finn dezene ansam dan enn gran lespas.
Par laswit, sertin zanfan finn al naze, enn lot group finn al fer enn ti balad lor laplaz ek lezot finn zwe foutbol.
14.00: nou tou koumans prepare pou depar.
Kapav dir ki sa sorti la finn enn sikse. Li ti enn bon mwayin pou bann paran e responsab pas enn bon moman avek zot zanfan e konn zot bann kamarad e bann animater.
Aneza
05.07.19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code