Team Building Sophie Nature Walk

Team Building Sophie Nature Walk, Ganga Talao Grand Bassin, Alexandra falls view point.
Dimans le 30 Zin 2019 tou koleg finn zwenn pou ki nou pas enn bon ti lazurne ansam.

Detanzan tan li inportan ki nou pran enn brek, kas routinn ek zwenn bann koleg ki travay lwin kouma Grand Bay, Flacq, Poste la Fayette, Bambous, Albion, Beau Bassin, Quatre Bornes.
Komite Lwazir ki okip tou seki apel team work dan Lorganisation finn organiz enn sorti kot tou koleg kapav zwenn, koze, riye, amize, zwe. Nou finn al Sophie Nature walk kot nou finn respir enn bon ler fre. Li ti enn moman dekouvert pou tou koleg ki ti la, pepinier, mize, larivier, plant andemeik. Ti ena osi degistation Mandarine.
Apre sa nou finn fer enn ti detour Ganga Taloa nou finn emerveye avek 2 pli gran stati ki ena dan moris ki fer 33m oter, so gran lak ek tou so poisson, angi

Dernie nou finn al Alexandra falls view point kot nou finn dezene, al rod goyav desinn, ek nou finn zwe. Nou finn fer sirandann kot ti enn zoli lexperyans. Finn aprann nouvo sirandann. Ek sak lekip finn gagn enn kado.
Nou finn fer enn sas-o-trezor kot bann koleg ti ena pou al rod diferan matier ki nou kapav trouve dan lanatir.
Ti enn zoli manier ki permet nou zwenn nou bann koleg ek pas enn bon moman ansam.

Queency Jardin D’éveil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code