Team building

E wi! Ki sanla ti dir ki adilt pa kapav zwe e aprann anmemtan? Dan TDP, bann staf kapav fer sa e dan sa kad la, bann manb personel striktir rezidansiel inn partisip dan enn ti sesion Learn Through Play dan Zardin Devey le 5 Zilyet. Enn ti parti teori lor zwe swivi par enn ti partaz inn met bann staf dan lebin pou seki ti pe atan zot zis apre. Savedir rant dan laksion. Ti bien interesan pou trouv bann staf tir zot sapo responsab pou enn ti bout letan pou vinn bann zanfan zot mem. Enn ti ‘lamer disab’ ou ‘allons promener dans les bois’ finn fer bann personel reviv ou viv bann moman zot lanfans. Sa finn amenn boukou santiman a-la-sirfas e sakenn inn konpran ki linportans zwe ena dan lavi enn zanfan koma enn adilt. Sa ti sesion la finn osi permet sakenn konn zot kamarad inpe pli bien e bann nouvo staf osi finn konn sa gran lekip ki konstitie sa lekip rezidansiel. Apre sesion dan JDE, bann staf inn al laplaz pou enn bon dezene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code