Tematik lamizik dan maternel Albion

Kouma nou tou kone, lamizik zwe enn rol inportan dan bon devlopman zanfan. Deza avan so nesans, enn baba resanti ek dekouver plizir son dan vant so mama.

Kan ti baba la ne, li servi so lekor kouma enn linstriman lamizik : li fer bann son ek so labous apre li koumans tap dan so lame ek mem parfwa li imit son bann zanimo ou bann veykil.
Pandan de semenn, nou finn travay lor tematik lamizik e bann zanfan finn dekouver ki pa neseserman bizin konn zwe enn linstriman pou kapav fer lamizik. Bann zanfan dan sinkiem group finn gagn lokazion fabrik zot prop linstriman avek bann materyel resikle. Zanfan ede par mis finn fabrik enn marakas avek roulo papie ek osi enn lagitar avek karton.
Lazwa lor zor figir kan zot ti al lakaz avek zot linstriman. Ti vremem emouvan.
Mis Sandra
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code