« Terminn lafin lane lor enn not konstriktif e festif »

Dan Terre de Paix, li vre ki nou enn gran fami, me gras a nou komite team building nou touletan organiz bann ti rakont fun e festiv kot tou staff kapav zwenn ansam.

Parski sakenn travay dan so unit, pena boukou lokazion kot nou tou kapav zwenn. Alor nou profit sa bann rakont la pou fer plis konesans e bann lezot koleg.
Pou ki premierman nou komans promouvwar lespri dekip dan nou unit, nou gagn lokazion fer enn aktivite zis avek bann staff dan younit kot nou travay. Nou mem deside ki nou anvi fer sa zour la e nou gagn enn ti alokasion pou sa. Tousala ede pou amelior relasion ant bann staff ki finn finn travay pandan enn an ansam. Li bon ki nou aret enn kou pou enn ti program bien leze kot nou kapav fer lezot zafer e konn plis nou kamarad apart travay
Presentationkids 1Apre sa vinn Fet Fin Dane kot tou anplwaye zwenn ansam pou enn laktivite. Sa lane la, nou finn al vizit Vallée des Couleurs, kot nou finn fer enn lamars e get bann kaskad, bann zanimo e biensir later 23 kouler. Ti enn bien zoli lexperians, ena dimounn ki zame pa finn al laba e finn fer bann gran dekouvert. Seki ti pli interesan ti ena enn zardin zanfan, ki kapav adapte osi pou bann adilt e biensir ena bann adilt ki finn profite al zwe inpe. Defwa nou pa realize kouma zwe se enn zafer fondamantal dan lavi enn imin. Pa zis kan nou zanfan ki nou zwe me kan nou vinn adilt sa lanvi zwe la ankor dan nou me nou bizen trouv bann moman pou fer li, e sa ti enn zoli moman pu sa.
Presentation vallee des couleur 1Kan inn terminn vizit Vallée des Couleurs, nou finn al terminn nou lazourne lamer Le Morne. Nou ena bann koleg depi Flak ki zame finn vinn dan Le Sud finn profite pou al vizit bann moniman Le Morne Heritage, kot zot finn fer enn zoli dekouvert.
Bann lezot finn profit sa zoli laplaz la e finn komans al naze ansam.
Presentation nazee 1Bizen dir ki nou bien gate dan sa lorganizasion la. Kouma dezene, nou finn gagn ti pouri, kari pwason, legim e bann bon ti gato arouy, samoosa, gato pima e baja poul. Les mo dir ou ki sa dezene la ti kwi anplas e donn nou, alor nou finn gagn sa so-so lor laplaz. Mem bann tourist ti pe vinn demande si zot kapav aste, telman ti pe santi bon.
Presentation manze 1

Presentation group lamer 1

Fode pa ki nou blie ki lorganizasion Terre de Paix zere par bann manb ki lor komite. Alor nou fer enn devwar pu organiz enn fet ansam avek zot, toule la fin lane.

Sa lane la, nou finn fer fet dan nou Zardin Devey. Yi enn bien zoli lexperyans sa e sa fer nou plezir ki nou pe kapav servi enn strikter Terre de Paix mem pou kapav fet bann gran levennman.
Sa lane la, nou finn gagn loner pou akeyir bann manb komite veteran Terre de Paix, parmi, koup Misie ek Madam Roland e Helene Henry. E pa fini, zot inn fer nou loner pou selebre zot 48an maryaz ansam ek nou. 48an, se pa 48 zour, ni 48 mwa.

Presentation henri 1

Tou bann staff ek manb komite Terre de Paix finn temwin de sa levennman la ki finn amenn enn plis dan nou fet. Nou dir enn gran mersi koup Misie ek Madam Henry kinn swazir pou vinn partaz zot lazwa avek nou.

Tousala pou dir ki Terre de Paix enn lorganizasion kot nou tou travay ansam wi, me nou pa blie ki nou osi enn gran fami kot nou partaz boukou zafer.
zardin devey 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code