Top nature – plant or-sol

Enn nouvo depar, enn nouvo koumansman: enn nouvo depar pou bann group zanfan 15/16+ dan  lekol Spesialize Atelie di Savwar.
Apartir oktob, ena sez zanfan dan proze la, ki akonpanie par par animater, inn koumans aprann enn nouvo teknik plantasion avek konpani ‘ Top Nature’ ki zere par Mr Patrice Dijoux.
Top Nature se enn organzasion ki trouv a New Grove. Pli presizeman, Deux Bras, kot fer osi bann  plantasion fri kouma melon ek bokou lezot plant ankor dan plis ki 45 laser. Ena laser li kapav lor enn arpan terin.
Mr Patrice dir ki enn laser kapav kout lor 6 a 7milion roupi san ki kont valer terin. Li ena plizier
travayer ki okip bann laser la, bann profesionel ki sorti Lafrik ek Lenn ek osi plizier morisien. Zot mem zot fer zot nusri, plantil, semans avek bann diferan metod, la kot sirtou dan laser lizienn ek propte  bien importan. Asakfwa ou rant dan enn laser, ou oblize met ou soulier dan 1 bak akot ena enn solision ladan ki apel “pediluv” dezinfekte ou soulie atansion amenn bakteri dan laser ek osi li bien inportant sanitayz ou lame kan ou pe rant dan enn laser.
Laba tou plant plante dan bann sak kokopit, 6 plant par sak, akot sakenn ena so sistem arozaz ek  met medsinn ki pas direk atraver bann ti tib.
Zanfan dousma-douseman pe aprann linportans sa kalite kiltivasion la avek bokou prinsip ek disiplinn. Respekte lespas, kouma plant enn pie dan kokopit , kouma pas so bann tib, ek fer efeyaz,  sak semenn tir trwa brans par plant. Zot aprann ousi kouma trap ban tomat pou fer rekolt, zanfan pe aprann pa par pa, sak zour , dan silans, lobzervasion, ek bokou lintere. Zanfan group 15/16+ bien  motive pou travay dan sa kad la, malgre lafatig ek saler ki ena andan laser la. Zanfan bien kontan ek bien determine form parmi dan lekip bann profesionel Top Nature enn zour.

Mersi
Manishka et Rebecca.
Date: 17.11.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code