VACO BAISSAC.

Dan semenn ‘Alfabetizasion ek literesi’, dan aktivite art, nou finn anvi travay lor reprodiksion travay enn artis.
Kan mo finn planifie mo travay pou la semenn, mo finn zize bon fer zanfan rann omaz a Vaco Baissac. Se enn artis morisien ki finn desede sa lane-la, le 4 Fevrie 2023. De so vrai nom Joseph Charles Jacques Desiré Baissac, Vaco finn touzour promouvwar langaz

kreol. Li ti konvinki ki dimounn kapav kominike ek aprann an kreol. Pou ankouraz sa li finn penn kiltir morisien lor so bann tablo ek pas bann mesaz-la an-kreol. Zanfan finn bien emerveye.
Depi group rouz ziska 16+ zot tou finn gagn lasans amenn zot kontribision lor tablo Anbalaba. Nou pa’nn zis fer so biografi atraver tit so bann ev me nou finn travay bann son ek silab.
Kote artistik zanfan finn amenn enn ti bout kreativite resiklaz, zot finn fer bann fler lor zip sega personaz tablo la avek plato dizef.
Ti enn semenn bien ris ek interesan pou bann zanfan.
Prisca Valois Seevathean
Animater art & craft.