Vaksinasion Flacq

Enn vaksin li enn sibstans ki kontenir enn mikrob mor ou afebli, toxinn atenie mikrob la
ouswa enn ti bout enn selil spesial. Fer li atraver piker, inokilasion ouswa gout oral. Enn
vaksin li anpes dimounn gagn enn maladi spesifik. Li fer sa par aktiv sistem iminiter enn
dimounn pou li prodir bann antikor kont maladi la. Ena diferan vaksin kont diferan maladi.


Nou ena diferan vaksin ki nou fer kont diferan maladi kouma tiberkiloz, polio, larouzol,
lavarisel, papillomavirus ek la nou ena nouvo vaksin kont kovid-19. Sak zanfan bizin ena so
karne de sante pou li ena enn suivi medikal.
Normalman bann vaksin zot ena enn gran efikasite me pa kapav dir zot pa prezant bann risk
ditou. Zeneralman, bann lefe sekonder bien rar ek minim. Ena boukou maladi ki nou kapav
prevenir kan nou fer vaksin. Plis ki enerdtan apre vaksin, zanfan la kapav gagn enn rouzer ou
enn gonfleman dan plas akot inn fer pikir. Kapav osi gagn enn ti ti bos me pa bizin per ek pa
frot lalkol. Kapav pas glason.


Oparavan to mortalite ti elve me aster li finn diminie akoz vaksin. Nou ena osi bann paran ki
refiz vaksinn zot zanfan akoz alerzi ou maladi. Me apart vaksin kont covid-19, legalman
paran pa gagn drwa refiz fer vaksinn so zanfan dan Moris.
Normalman bann vaksin zot teste dan bann gran laborarwar. Dan Moris, vaksin li gratis dan
tou sant de sante ek fer premie vaksin pandan premie mwa nesans enn zanfan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code