Vizit Dan Liniver Lamizik

Merkredi le 25 Oktob, 13 zanfan depi lekol Spesialize, Atelie di Savwar, finn fer enn sorti pedagozik pou vizit liniver lamizik, odiotorium J&J Phoenix.
Asa lokazion la, zanfan ek zot animater akonpangater finn kit Albion 9hrs 30am. Kan finn ariv oditorium J&J, ti ena enn santiman melanze. Ena zanfan ki ti prese pou fer kone zot finn deza vinn asiste konser dan oditorium, alor ki lezot ti pe prese pou dekouver kouma oditorium ete alinteryer.


Dan oditorium, plizir responsab, tour-a-tour finn donn zanfan explikasion lor metie, prodwir son ek lalimier pou fer pibilik kontan pandan bann konser.
Sorti finn enn lokazion pou zanfan konpran fonksionman plizir laparey elektronik ki servi pou prodwir diferan son e lalimier spesial. Sakenn bann diferan spesialis finn fer diferan demonstrasion pou montre zanfan “La Magie de son et Lumiere” pandan ki bann artis pe prodwir lor lasenn.


Zanfan finn gagn lokazion pou vizit plizir lespas ki ena dan oditorium, depi so lasenn, plas kot artis abiye e makiye pandan e avan enn spektak. Zanfan finn ousi vizit landrwa kot fer repetision avan spektak.
Apre vizit, responsab J&J finn ofer tou zanfan enn dezene dipin, fri ek zis. Tou zanfan finn bien apresie zot lazourne ranpli ek dekouvert.

Georges LEGALLANT
Pou ADS
30 Out 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code