Vizit dan zardin

Nou deziem sorti pedagozik azordi dan zardin devey ti bien interesan ek 2 group diferan e nouvo animater ki’nn fer dekouvert zadin an zeneral. Alor lazourne finn koumanse par fer enn preparasion ki nou pou al fer laba: vizit e demonstrasion kouma okip enn kwin dan zardin e kouma plante dan manier pli profesionel.
Zisteman kouma nou tematik sa semen- la ti lor plant medisinal alor ti enn privilez pou fer zanfan ek animater vizit zardin partou e fer konesans zardin e tou bann kwin ki nou ena. Ansien kouma nouvo zanfan montre bokou lintere aprann bann nom bann plant e konn zot linportans osi poz bann kestion kot seki pa kone, Zanfan ti santi zot bien konserne pou fer sa zoli dekouvert-la.
Apre zanfan finn osi gagn lokazion get Misue Samuel ki finn demontre kouma netway enn kwin an-partikilie kouma fer plant pouse e kouma les ler gagn otour bann plant ki etoufe otour gran plant. Inn aprann ki bann zouti servi pou defresi bann brans ki tro long pou fer konpos ek osi bann feyaz seki servi konpostaz pou servi pou nouri plant-la-mem.
Finalman zanfan finn profit bann zwe lontan ek osi inpe badminton. Ti ena osi keyet fri e degistasion zanfan ek animater stazier finn apresie nou ti parkour dan zardin devey.

Rebecca Perianen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code