VIZIT EBONY FOREST CHAMAREL

Le 6 septam 2023 enn group zanfan depi Latelie di Savoir finn al fer enn zoli dekouvert Ebony Forest ki trouv dan Chamarel. Sa ti organize par Misie Jean-Francois et Mis Manishka.Nou ti sorti depi lekol 9.45 e nou finn ariv Ebony Forest 10.45. Laba bann staf ti pe atann nou e nou ti gagn enn zoli lakey par zot lekip.
Madam Lucy ki ti nou gid prinsipal li ti amenn nou bann zanfan fer dezerbaz ki vedir anlev bann plant exotik, laliann e move zerb pou donn lespas bann plant andemik pou ki zot pouse sans okenn difikilte.
Apresa Misie Jean Francois ti fer vizit dan mize avek bann zanfan pou montre zot bann zanimo ek plant ki nou ena dan Moris. Li ti extra interesan ti ena bokou partisipasion zanfan. Nou ti pran nou dezene laba-mem. Nou ti amenn dipin salad thon et nou ti fer zi pou bann zanfan.
Nou ti amenn bann zanfan 16+ e bann zanfan ki ti montre zefor dan klas lagrikiltir. Ti ena 11 zanfan antou plis 2 animater 1 stazier e misie Sidney.
Konportman bann zanfan ti exanpler gras a bann regleman ki nou ti mete depi dan lekol. Laba manager Ebony Forest ti bien kontan travay ki bann zanfan inn fer parski sans travay dezerbaz nou poursantaz laforet andemik riske diminie e kom rekonpans li’nn dir ki nou kapav revini kan nou anvi avek bann lezot zelev.
Nou ti retourn lekol 2.30 e malgre sorti ti lwin li ti enn zoli lazourne.