Zanfan Atelie di Savwar- lekol spesialize vizit dan Metro

Pou mark dernie semenn lane skoler 2020, wit zanfan ADS finn organiz enn sorti
pedagozik Mardi le 24 Novam. Avek boukou lantouzias, zanfan, akonpagne ek zot
animater, finn prepar zot premie vwayaz dan metro depi Port Louis ziska Rose-Hill.
Pou laplipar zanfan, sa Mardi 24 Novam la ti enn zour memorab. Laplipar zame zot ti
finn gagn lokazion pou fer enn traze dan metro.
Kouma ti rekomande lavey, tou zanfan ki ti pou al vizit metro ti pou bizin fer enn zefor special pou vinn lekol boner. Efektivman sa Mardi-la, boner tou zanfan ti fini pwint dan lakour lekol avek enn anpresman pou al vizit Metro.
Apre verifikasion tanperatir, mask, zanfan akonpagne ek enn animater finn kit lakour
ADS 9er pou zot traze Albion Port-Louis. Pou sa vizit-la bann zanfan ti deside nou
pou ale vini dan bis.
Nou finn ariv Port Louis lor stasion Metro 10hrs15, zis moman kan Metro ki pou amenn nou Rose Hill pe rantre.
Zanfan ti paret bien exsite pou pran metro, me apre ki animater finn donn enn ti
explikasion, ki kote e kouma aste tiket, apre detrwa ti konsey pratik lor bann sekirite
ki neseser, sak zanfan finn pran enn plas dan Metro.
Ale, vini dan Metro finn enn leksperyans ki sa group zanfan-la zame pou bliye. An
touleka, li ti enn plezir pou get zanfan savour sa ti moman plezir dan Metro-la. Ena
zanfan finn mem dir: “Mo pa kone kouma pou explik sa zourne zordi la”

Animater Ads; Georges Legallant
Dat; 24.11.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code