Zanfan Atelier du Savoir dan Bambous virieux

Vandredi Out a Merkredi 06 out 2014, Atelier du Savoir ADS ti organiz so 8iem edision Viv kolektivman. Sa lane-la, Viv kolektivman to organize Bambous Virieux, dan les pei. Viv kolektivman li enn kanpe plizir zour ki ADS organize avek enn group zanfan ADS apre lafin deziem ek trwaziem trimes. Li bon rappel, premie edision Viv kolektivman ti organize dan Bel Ombre.
8iem edision pou deziem trimes lane 2014 ti organize dan College Lorette Bambous virieux dan les pei. Pandan 6 zour enn group zanfan 9 a 15 ans, akonpanye ek bann animater finn viv enn veritab lexperyans dan kanpe. Laplipar zanfan prezan zame pa finn fer enn tel lexperyans.
Rankont lepase ek leprezan
Premie zour nou larive dan Bambous Virieux zanfan finn gagn lokazion pou rann enn vizit Mme A. Nobine, enn abitan landrwa. Zanfan ek aminater ADS finn gagn enn long konversasion avek Mme Nobine ki ena bukou konesans lors so landrwa. Zanfan finn pas enn bon moman avek Mme A. Nobine ki finn resevwar ek ekout bann zanfan avek boukou latantion ek lafeksion. A lafin nou vizit sak zanfan ti ena drwa a enn bon tas dite so.

foto1

Zanfan ADS dan fet lafami Bambous Virieux
Dimans lazourne tou zanfan ADS finn gagn lokazion partisip ansam avek bann Vilazwa Bambous Virieux dan fet lafami ki lekol primer ti organize. Pou sa lakazion la responsab fet, met de kol finn ofer sak zanfan ADS lantre dan fet, Chips ek rafresiman gratis. Met dekol finn mem donn posibilite zanfan ADS profit enn ti moman detant dan sato gonflab ki ti fer zanfan boukou plezir.

  Slide1

Kanpe enn mwayen pou aprantisaz

Kanpe viv kolektivman, ti enn lot fason pou aprann zanfan sertenn laspe esansiel dan lavi toulezour. Zanfan finn gagn lokazion pou aprann viv an kolektivite, sosialize avek abitan Bambous virieux, aprann vinn familie avek lorganizasion lavi sak zour.

Slide2
Pandan letan lib dan lazourne, avek partisipasion lezot zanfan Bambous virieux, zanfan ADS finn al vizit plizir ti vilaz kouma Point aux Diables.
Nou finn gagn posibilite vizit enn gran zardin pou les nou zanfan inspire par lagrikiltir. Zanfan ADS finn gagn lokazion al fer enn parti manz kann dan Bambous Virieux.

Slide3

 Aktivite gramatin tanto

Pandan 8 zour kanpe ti ena plizir laktivite ki ti organize ant 7er gramatin ziska 10zer tanto. Tou aktivite ti planifie avek koudme zanfan prezan, depi ti dezene gramatin ziska dine tanto. Kanpe ti enn veritab mwayin pou zanfan pran responsabilite ek montre zot serye. San difikilte zanfan finn asir dan lord tou laktivite ki ti organize.
Ti ena ousi diferan laktivite pedagozik ki ti organize sak gramatin ek tanto. Zanfan finn partisip dan bann latelie kouma : ki ete Fondation Pour L’Enfance, ki linportans lizienn.
Lor lespas 2 zour Anne Marie Joly ek Jean Margeot Ravinna finn anim 2 sesion 3 zerdtan lor group lider. Zanfan finn koz lor zot lafors ek zot febles. Anmemtan zanfan finn aprann lor plizir lider lokal ek internasional.

foto10
Sware fim ek teat
Sak swar ti ena plizir aktivite , zanfan finn gagn lokazion get fim “Freedom Writer”, enn fim ki tret problem konportman. Apre fim ti ena enn diskision avek bann zanfan. Ti ena ousi sware teat inprovize kot trwa group zanfan finn prezant trwa ti teat inprovize lor trwa tem diferan, povrete, zanfan ki fel CPE ek egois dan sosiete.

foto11
Tribinal
Tribinal se aktivite pli popiler dan sak kanpe. Tribinal li enn imitasion lakour, li ekout seki zanfan ena pou dir. Dan tribinal se zanfan ki deside seki enn deli ou pa, si zot desid tel konportman li enn deli, se zanfan ki desid sanksion ou aksion ki bizin.

Sak swar 30 minit apre dine tribinal zwenn, zanfan aprann bizin montre respe pou tribinal. Sann fwa la finn mem amenn enn de ti inovasion pou montre zanfan ki bizin respekte lakour par diboute kan mazistra rant dan lakour, fer serman pou dir nek laverite, tegn tou portab kan rant dan tribinal.
Dan Tribinal sak zanfan pas anrevi so lazourne. Sakenn ena responsabilite pou dir seki li finn fer de bien, seki li finn fer move ou seki li kone lor enn size. Se dan tribinal ki regle tou bann difikilte konportman si finn ena, oubien lezot problem ki finn gagne pandan lazourne.
Evaliasion
Dan evaliasion tou zanfan finn bien kontan zot sis zour kanpe. Zanfan finn trouv li pli interesan ki res lakaz san nanye fer. Zanfan finn trouv lakour bien gran avek boukou lespas pou zwe.
Tout zanfan finn kontan zot vizit dan Point Aux Diable, alor ki ena finn kontan ki zot finn aprann kwi manze. Kote manze zanfan finn bien korek. Zot finn bien apresie kalite manze ki finn servi e zot tou finn fer swe ki zot revini dan prosenn kanpe desam 2014.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code