ZARDIN ADS KOT LATELIE

Parmi bann aktivite ki fer avek bann zanfan ads , ena ousi lagrikiltir. Lobzektif se pou montre zanfan seme ek rekolte pou zot prop konsomasion. Bann legim ki plante pena okenn prodwi simik.

Toulezour animater ek so ti group zanfan okip sa zardin la. Finn komans par prepar later ,enn aktivite kot zanfan ousi aprann so linportans.
Apre fer platband, enn lot letap avan ki fer semans. Toulezour bann zanfan al dan zardin, aroze, ras move lerb. Zzot aprann atann letan ki bizin avan ki semans zerme. Sa lexperyans la pou zot, bien interesan.

Presentation1 ADS 1Kan plant komans pouse, zwazo vinn manz bann ti fey ek lerla bizin met bann file ek fer enn ti bolom lapay pou repous bann zwazo, fer zot per.
Bann foto montre zoli legim ki pou rekolte biento. Bann zanfan pou konsome dan repa ADS ek kan ena legim anplis, nou fer enn ti lavant avek bann dimoun prezan, bann staff.
Me ena ousi bann dimoun ki profit pena personn dan zardin pandan wikenn ek kokin bann legim. Se sa ki dekouraz zanfan kan zot vini lindi ek trouv zardin anbalao.Presentation1 ADS 2 2Finn ankouraz zanfan pou plante kot zot. Kan pena lespas , plant dan bann bak. Ena zanfan fer li ansam ek zot lafami ek sak lane ena zanfan ki partisip dan konkour meyer potaze. Aktivite lagrikiltir li pou kontinie dan ADS touletan,z anfan ale, lot vini, nou pou kontinie plante ek kan ena sirplis nou pou invit zot pou vinn aste legim avek nou.

Mersi.!

ADS

Patricia Ramjeet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code