ZISTWAR SAMI

Sa ti zistwar la ti soumet par Maritza ek Patricia depi ads pou zot lekzamin dan Special Needs.. MIE.
Nou anvi partaz sa avek tou nou bann koleg ki al lor blog terre de paix

Presentation52

Dan enn fobour pre kot enn gran lavil, ti ena enn
ti garson set an ki apel Sami.
Sami pa ti ena papa.
Sami ti res ek so mama ek so sink frer.

Toulezour, trwa gran frer Sami ek so mama al travay. Lezot al lekol. Toule gramatin Mama Sami leve boner pou al travay. Parfwa li pa gagn letan fer dite ni prepar manze pou zanfan amenn lekol. Sami leve gramatin, begne, abiye, met soulie ek pran sak al lekol. So de frer al ansam. Souvan pa finn manz nanye.

Presentation59

Ler ariv lekol Sami zwe ek so bann kamarad ziska laklos sone. Dan klas Sami bien distre. Kan Miss poz Sami kestion, Sami pa kone. Sami pa kapav ekrir 1 …2..3…4., li mank konsantrasion, li zwe ek so lame

Presentation61

Enn zour enn Miss depi enn lot lekol inn vini. Miss la finn trouve ki bizin ed Sami. Ansam ek so bann koleg li desid pou fer enn aktivite special avek Sami. Pandan trwa semenn, ansam, sami finn fer bann aktivite koupe, kole, konte, anfin tou seki Sami bizin kone. Sa ti fer Sami extra kontan. Miss la ti touzour akote Sami pou ed Sami repran konfians dan li mem.

Tanto letan Sami al lakaz, Sami rakont so mama seki li finn fer lekol.
Enn gramatin Mama Sami al lekol pou zwenn mis pou gete ki pe pase.
Mama Sami finn bien etone ler linn kone ki so zanfan ena boukou kapasite.
Mama Sami finn konpran ki Sami bizin ankadreman.

Presentation71Depi sa zour la dan tanto Mama Sami pran inpe plis letan avek so bann garson ki lekol. Li finn komans get zot kaye, zot devwar sirtou. Li gete kot ena rayt ou lakrwa.

Presentation81

Depi sa zour la, mem dan lekol Miss finn remarke ki Sami inn fer ase progre.
Sami ti extra kontan kan li ti pe kapav swiv dan klas

Presentation 91

Sa ti zistwar la se pou ki bann paran pran konsians ki paran ena enn rol inportan pou zwe dan aprantisaz zot zanfan.
FIN

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code