Zourne Mondial Lir-Ekrir

Literesi Day selebre le 8 Septam dan lemond.
Sa lane-la Latelie di Savoir finn selebre Literesi Wik pou motiv zanfan ankor plis.Zedi 7 Septam nou finn komans aktivite par enn diskour pou sitie kontex Literacy Day ki UNESCO finn dekrete depi 1966.
Finn ena enn sesion alfabetizasion mo zenerater Lager.
Finn permet tou zanfan partisipe dir ki koz enn lager. Ena finn dir insilt zoure, koler, araze, sikane, badine, fristre, bouli.
Lor ki konsekans enn lager zot finn dir soufrans, tristes, violans, blese, touye.
Dir-ekrir, kestion, repons, koz lor vwayel, son, silab. Ti ena bon partisipasion tou zanfan e animater.
Avek travay tou zanfan. Depi zoli desin ziska enn travay lapintir pou mark sa zourne-la. Finn pas enn dokimanter lor Alfabetizasion lokal e internasional.
Bann zanfan finn pran linspirasion tablo Vaco Baissac Gran Artis Morisien enn Omaz so leritaz kiltirel ki li finn kite avek so dese Fevriye sa lane-la.
Finn ousi ena 3-4 lektir, dan liv dilo disik, bersez ‘mo pase larivyer tanie’, inpin ti godon ki tou Morisien inn bizin servi kan li ti zwe dan so lanfans. Ti ena ousi lektir liv zistwar dinododo ek reset Anou plant May nou langaz oral.
Ti ena Expo bann liv zistwar, reset, zwe, liv ki servi dan mennstrim. Avek 2 sega, finn termine an-bote.
Ti enn bon moman Konesans ek Fun ki finn bien pase.
Anne-Marie Joly.
10.09.2023