Zourne spor aniel dan Atelier du Savoir

Zourne spor aniel ti organize zedi 13 septam lor laplenn Gros Cailloux. Preparasion pou selebrasion sa lazourne la ti fer bien an avans. Bann animater spor ti bien antrenn bann zanfan pou bann diferan eprev ki ti prevwar pou sa zour la. Lazourne spesial la finn koumanse depi boner gramatin. kordinatris, animater lamizik, avek led 2-3 zanfan ti finn fer neseser pou transport bann materyel ki ti pou servi depi lekol ziska laplenn.

08:30, tou staff ek zanfan Atelier du savoir ek Saint Mary’s West ti prezan lor laplenn. Tou dimoun ti okipe organiz bann materyel ek dekor lestrad. Apre sa, finn servi ti dezene bann zanfan.

09:30, met seremoni finn deklar lazourne spor ofisielman ouver. Tou bann zanfan Atelier du savoir, bann responsab ki ti akompagn bann zanfan rezidans, bann zanfan Saint Mary’s avek bann staff finn pran plas lor laplenn pou sant lim nasional. Finn swiv par enn dans spesial par bann tifi ADS avek Saint Mary’s. Apre sa de dans la, bann aktivite spor finn debite.

Premie aktivite ti enn lekours 100 met kategori garson. Enn kout souflet depi animater spor ti mark debi sa lekours la. Answit, finn ena lekours 200 met, 4X100 met avek 600 met, kategori garson avek tifi separeman. Si dan enn lekours gagnan ti zanfan ADS, dan lot lekours, zanfan Saint Mary’s ki ti gagnan. Bann zanfan ti ankouraze par aplodisman zot bann kamarad ki ti azir kouma spektater. Midi, ti ena poz dezene. Apre sa, ti ena match football lekip ADS kont lekip Saint Mary’s. Match la ti bien sere me gagnan ti lekip ADS. Apre match football, finn remet enn koup bann zanfan Saint Mary’s pou remersie zot pou zot partisipasion dan sa zourne spor la. Enn seremoni spesial remiz pri pou organize plitar.

14:30 finn klotir lazourne spor. Tou dimounn prezan finn ede pou ramas bann materyel avan depar individiel. Kapav dir ki lazourne spor ti enn sikse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code